II.Pannonhalmi lelki-és családi napok programja (2021.10.16-17.)

2021.10.16. Szombat

Találkozó 9.45-kor Ravazdon az erdészháznál ill.erdei iskolánál (9091 Ravazd, Erdészeti 1) . A Villebald tanösvény bejárása a szent Villebald templomig és vissza. Ezt követően megállunk a Radnóti emlékhelyen, ahol versekkel és imádságban rövid megemlékezést tartunk.

  1. 30-kor ebéd a Szent Jakab házban Pannonhalmán
  2. 30 -16.30 között bekapcsolódunk a „Mesélő téglák történelmi bemutatók” programjába. (Pannonhalma Porta látogatóközpont)

16.30-tól vecsernye a Szent Jakab házban, I. elmélkedés

  1. 30 Vacsora,
  2. 00 Tábortűz, ismerkedés, közös éneklés, beszélgetés, sütögetés 21.00 Akathisztosz az Istenszülőhöz a Szent Jakab Házban

2021.10.17. vasárnap

7.00-kor Utrenye a Szent Jakab Házban

8.00-9.00 Reggeli

A délelőtt lombkorona tanösvény, séta a kolostor körül, az új kiállítások fakultatív megtekintése

11.30-kor Szent Liturgia az apátságban a II. elmélkedéssel

13.00 ebéd a Szent Jakab házban

Vecsernye Zalaegerszegen Fülöp atyával

Augusztus utolsó vasárnapját nagy készülődéssel várta a zalaegerszegi görögkatolikus hívek közössége: volt nagytakarítás, bevásárlás, sütés-főzés, énektanulás! Nem is csoda, hisz a vecsernye imádságra Fülöp érsek-metropolita atyát vártuk, aki a napokban meglátogatta a nyugati határszélen élő görögkatolikus szervezőlelkészségeket Szombathelyen és Zalaegerszegen. Az újonnan alapított szervezőlelkészség, a júniusban bejegyzett Zalaegerszegi Görögkatolikus Szervezőlelkészség tagjai számára nagy ünnep volt, hogy Érsek atya személyesen eljött találkozni velünk és közösen imádkozhattunk!

Várakozásunkhoz híven nagy lelki élményben volt részünk. Ősi bizánci hangulatot idézett fel a teljesen megtelt kis Árpád-kori, Alexandriai Szent Katalin templomban, ahogy az érsek, az előénekes kántorok és a hívek egymás dallamába fűzve adták tovább az ima szavát, helyenként több szólamban, mintegy bekapcsolódva a mennyei karok kórusába, mely az Örökkévalót ünnepli és dicsőíti.

A vecsernye végén Érsek atya buzdító szavakat intézett az egybegyűltekhez: felhívta figyelmünket arra, hogy a görögkatolikus imáknak, így a vecsernyének is, nem csupán a kétezer éves szövegére érdemes odafigyelni, de végzése alatt a szívben belül szavak nélkül is imádkozik a Lélek, időtlenül, megtisztítva és megszentelve ezzel a népet. Beszélt a továbbiakban a görögkatolikus egyház elgondolásáról / „stratégiájáról”, miszerint az itt élő görögkatolikusokat az egyházmegye „előretolt bástyaként” szeretné segíteni és támogatni., mert küldetésünknek látja ezekkel az ősi imákkal átitatni a hívek, az Egyház életét, ezáltal megújítva benne az imádságos szellemet. A kötött, liturgikus imák mellett a személyes és egyéni imádságnak is fontos szerepe van imaéletünkben. Nem utolsó sorban egész magyar nemzetünk hitének, szellemi életének színesítését és megújhodását kívánjuk előmozdítani a keleti lelkiség továbbadásával, hiszen ez megmaradásunk és jövőnk záloga is egyben.

Örömmel jelentette be Érsek atya azt is, hogy a Zalai Szervezőlelkészség részére a templomtól néhány háznyira telket vásárolt a Hajdúdorogi Főegyházmegye más, nevük elhallgatását kérő adományozók segítségével. Ezen a területen szeretnénk közösségi helyet kialakítani.

A közös imádság befejezéseként Érsek atya megköszönte a lelkes fogadtatást, a hívek áldozatkész segítségét, imádkozott zalai híveiért, az egybegyűltekért, az új szervezőlelkészség jövőbeni terveinek teljesüléséért. A szervezőlelkészség papja, Elek Antal atya pedig köszönetet mondott neki mindenkori vezetéséért, szellemi és anyagi támogatásáért, majd együtt köszöntöttük énekszóval a szeretett metropolitánkat.

Az egybegyűltekkel, akik Oszkótól Alsópáhokig, Botfától Besenyőig és Zalaegerszeg egyéb kerületeiből érkezetek a vecsernyére, végül együtt jártuk be az újonnan megvásárolt telket, gyönyörködtünk a pazar kilátásban, majd örömmel és hálatelt szívvel vettünk részt a gazdag agapén, baráti beszélgetésekbe, ismerkedésbe merülve. Újra átéltük: „Jó az Urat dicsérni, nevednek, ó Felséges, éneket zengeni.” (92.Zsoltár,1.v.)

Írta: Kostyál Ildikó és Kótyuk István

Fotók: Megyeri Zoltán

A régi és az új tulajdonosok

Nem tudták megingatni a keresztény hitben.

Szent Krisztina nagyvértanúnő emléknapja (2021.07.24.)

Krisztina Tirusból származott. Szülei nemes emberek, de pogányok voltak. Leánygyermeküknek a Krisztina nevet adták nem pogány okoskodásuk alapján, hanem Isten elrendeléséből. Amikor 11 éves lett, rendkívüli szépséggel rendelkezett. Atyja meg akarta óvni minden káros befolyástól és azért külön lakrészben tartotta, a legjobb szolgálókat rendelve mellé. Körülvette leányát arany és ezüst bálványszobrokkal és megparancsolta, hogy mindennap mutasson be előttük áldozatot. Szépsége miatt sok kérője akadt, de az atya senkinek sem adta őt, hanem a pogány bálványok szolgálatára akarta rendelni. A leány, ablakán kinézve sokat gondolkozott az igaz Isten felől. Egy angyal, megjelenvén neki, kioktatta az igaz hitről, de a vértanúságról is. Krisztina buzgóságában összetörte az összes bálványszobrot. Pogány atyja Urbán ezért megkorbácsoltatta és börtönbe vetette. Állhatatosságát sem ő sem hivatali utóda nem tudta megingatni a keresztény hitben. Végül, 12 éves korában karddal és lándzsákkal átszúrva nyerte el a vértanúságot 300 körül.”

Forrás:https://hd.gorogkatolikus.hu/napi-evangelium/j%C3%BAlius-24

„Eddig emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket.”

Bibliai gondolatok -2021.07.14.

Apostoli szakasz: 1Kor 10,12-22

Aki azt hiszi, hogy áll, ügyeljen, nehogy elessék. Eddig emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Hűséges az Isten, erőtökön felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok. Ezért, kedveseim, kerüljétek a bálványimádást. Értelmes emberekhez szólok, ítéljétek meg magatok, amit mondok: Az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nemde a Krisztus vérében való részesülés? S a kenyér, amelyet megtörünk, nemde a Krisztus testében való részesedés? Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk. Nézzétek csak a test szerinti Izraelt: akik az áldozatból esznek, nemde az oltár részesei? Mit akarok ezzel mondani? Talán azt, hogy az áldozati hús vagy a bálvány ér valamit? Dehogy! Amit a pogányok áldoznak, azt nem Istennek, hanem az ördögöknek áldozzák. Igazán nem óhajtom, hogy közösségre lépjetek az ördögökkel. Ti nem ihatjátok az Úr kelyhét is, meg a sátán kelyhét is. Nem részesedhettek az Úr asztaláról, meg az ördögök asztaláról. Vagy ingerelni akarjuk az Urat? Talán erősebbek vagyunk nála?

Evangéliumi szakasz: Mt 16,20-24

Azon időben Jézus lelkére kötötte tanítványainak, ne mondják el senkinek, hogy ő a Krisztus. Ettől kezdve Jézus jelezni kezdte tanítványainak: Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de harmadnap feltámad. Péter félrevonta, és szemrehányást tett neki ezekkel a szavakkal: „Isten mentsen, Uram! Ilyesmi nem történhet veled.” Megfordult és rászólt: „Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert nem arra van gondod, amit az Isten akar, hanem arra, amit az emberek akarnak.” Ezután Jézus így szólt tanítványaihoz: „Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye keresztjét és kövessen.

Szent Akvilász apostol

Az apostol pontuszi származású zsidó volt. Feleségével Priszcillával Romában élt, de a Klaudiaaz császár idején kitört üldözéskor Korintusba költözött. Ekkor már keresztények lehettek. Sátorkészítéssel foglalkozott. Szent Pál apostol második missziós útján náluk lakott. (Apcs. 18, 2-) Efezusba is elkísértek szent Pált. Itt magukhoz hívták Apollót és segítették a megtérésben (18, 18-) A keresztény közösséget is ők fogadták be házukba. (I.Kor. 16, 19.). Később Efezusból Rómába tértek viasza. A hagyomány szerint Heraklea püspöke volt és vértanúhalált halt. A hitetlenek verték agyon 65-ben.”

Forrás: https://hd.gorogkatolikus.hu/napi-evangelium/j%C3%BAlius-14

Megalakult a Zalai Görögkatolikus Szervezőlelkészség -2021.07.01.

“A Hajdúdorogi Főegyházmegye Papi Szenátusának, az érintett lelkipásztoroknak és a területen lakó híveknek kérését meghallgatva Kocsis Fülöp érsek-metropolita atya július 1-jei hatállyal új szervezőlelkészségeket alapított.

Létrejött a Soproni Görögkatolikus Szervezőlelkészség, melynek joghatósága: Ágfalva, Csáfordjánosfa, Csapod, Cser, Ebergőc, Egyházasfalu, Fertőboz, Fertőd, Fertőendréd, Fertőhomok, Fertőrákos, Fertőszentmiklós, Fertőszéplak, Gyalóka, Harka, Hegykő, Hidegség, Iván, Kópháza, Lövő, Nagycenk, Nagylózs, Nemeskér, Pereszteg, Petőhaza, Pinnye, Pusztacsalád, Répcevis, Röjtökmuzsaj, Sarród, Sopron, Sopronhorpács, Sopronkövesd, Szakony, Újkér, Und, Völcsej, Zsira települések területe.

A terület első szervezőlelkésze Elek Antal atya lett.

Megalapult a Szentendrei Görögkatolikus Szervezőlelkészség, joghatósága: Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu települések területe. Első szervezőlelkészévé dr. Mosolygó Péter atyát nevezte ki Fülöp metropolita.

Zala megye területére kiterjedően létrejött a Zalaegerszegi Görögkatolikus Szervezőlelkészség, melynek szintén Elek Antal atya lett a szervezőlelkésze.

A Hajdúdorogi Főegyházmegye Papi Szenátusának és az érintett lelkipásztoroknak a javaslatára Pilisszentkereszt település az Esztergomi Görögkatolikus Parókiától a Pomázi Görögkatolikus Parókiához lett csatolva.

Az új szervezőlelkészségek kapcsán beálló változások a következők:

az        Esztergomi     Görögkatolikus          Parókia           területe           a          Szentendrei Görögkatolikus Szervezőlelkészséghez átcsatolt Leányfalu és Pilisszentlászló településekkel, a Győri Görögkatolikus Parókia területe a Soproni Görögkatolikus Szervezőlelkészséghez átcsatolt Soproni járás 38 településével,

a Pomázi Görögkatolikus Parókia területe a Szentendrei Görögkatolikus Szervezőlelkészséghez átcsatolt Kisoroszi, Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu településekkel,

a Szombathelyi Görögkatolikus Szervezőlelkészség területe a Zalaegerszegi Görögkatolikus Szervezőlelkészséghez átcsatolt Zala megyével csökkent.”

Forrás: https://hd.gorogkatolikus.hu/Szervezolelkeszsegek-megalapitasa-es-egyeb-teruleti-valtozasok-a-Hajdudorogi-Foegyhazmegyeben-2021-julius-08

„Ima közben a lélek beszél és beszélget”

  • „Miért kell aztán Hozzá imádkozni, mondván: „ Jöjj és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennyfolttól, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket”, amikor már megérkezet hozzánk? Eljött, hogy megmentsen minket, kik benne bízunk és valóban az Ő szent nevét hívjuk segítségül, hogy alázatosan befogadhassuk Őt, a Vigasztalót lelkünk hajlékába, éhezve és szomjazva az Ő eljövetelét.
  • Elmondom néked, Barátocskám, egy példával. Képzeld el, hogy meghívsz engem, s meghívásodra eljövök hozzád egy kis beszélgetésre! De te továbbra is csak hívogatsz, mondván:” Gyere be! Ugyan gyere már be!” Akkor azt kell gondolnom:” Mi baja van ennek? Netán megbolondult?” Ugyan így van ez az Úristennel és a Szentlélekkel is. Ezért mondja az Írás:” Csöndesedjetek el, és lássátok, hogy én vagyok az Isten: fölmagasztaltatom a nemzetek között és fölmagasztaltatom a földön”. Azaz, meg fogok jeleni és folyamatosan megjelenek mindenkinek, aki hisz bennem és hív engem: és beszélgetni fogok vele, ahogy egykor Ádámmal a paradicsomba beszélgetem vagy Ábrahámmal meg Jákobbal, és más szolgáimmal, mint Mózessel és Jóbbal és a többi hasonlóval.
  • Sokan úgy magyarázzák, hogy ez a megnyugvás csak a világi dolgokra vonatkozik. Más szóval, hogy az Istennel folytatott imádságos beszélgetés közben „ le kell csendesedned” a világi dolgokat illetően. De, Isten nevére! Azt mondom én néked, hogy imádság közben nem csak ezek számára kell meghalnunk, hanem, amikor az imádság és a hit mindenható erejének köszönhetően a Szentlélek Úristen kegyeskedik meglátogatni és eljön hozzánk az Ő kimondhatatlan jóságának teljességében, el kell halnunk az imádság számára is.
  • Ima közben a lélek beszél és beszélget, de a Szentlélek leszáll tával teljes csendességben kell maradnunk azért, hogy nagyon élesen figyelhessünk az örökké valóság minden szavára, amit az Úr kegyeskedik velünk közölni. A lélek és a tudat teljes higgadtsága és a testi szűzi tisztasága szükségeltetik, egyszerre. Ugyan ezeket a követelményeket nyilvánították ki Hóreb hegyén, amikor is azt mondták a zsidóknak, hogy három napig még feleségüket sem érinthetik Isten Sínai hegyen történő megjelenése előtt. Mivel Istenünk tűz, ami elemészt minden tisztátalant, és senki sem léphet közösségre vele, ki testben vagy lélekben tisztátalan.”

Részlet: A Szentlélek megszerzése, Szárovi Szent Szerafim beszélgetése N.A. Motovilovva a keresztény élet céljáról