Szent örgek mondásai (Agathón atya, 29.)

“Agathón abbáról mesélték: azon fáradozott, hogy minden parancsot megtartson. Ha hajóba szállt, elsőként ragadta meg az evezőlapátot. Ha a testvérek meglátogatták, az imát befejezve tüstént saját kezűleg terítette meg az asztalt, hiszen telve volt istenszeretettel. Amikor halálához érkezett, három napig szemeit mozdulatlanul nyitva tartotta. A testvérek azonban megérintették őt és megkérdezték: „Agathón abba, hol vagy?” Azt mondta nekik: „Az Isten ítélőszéke előtt állok.” Ők azt mondták: „És te félsz, atyánk?” Erre így válaszolt: „Idáig megtettem, amit tudtam, hogy betartsam az Isten parancsait. De ember vagyok. Honnan tudjam, hogy tetteim tetszettek-e az Istennek?” A testvérek így szóltak hozzá: „Nem bízol a munkálkodásban, hogy az Isten szerint való?” Az öreg így válaszolt nekik: „Nem bízom addig, amíg az Istennel szemben nem állok. Hiszen más az Isten ítélete és más az embereké.” Amikor pedig még egy kérdésre szerettek volna választ kapni, így szólt hozzájuk: „Legyetek tekintettel rám: ne beszéljetek most velem, hiszen el vagyok foglalva!” És örömben hunyt el. Mert látták őt, amint úgy vitetett fel, ahogyan valaki barátait és szeretteit fogadja. Mindenben nagy éberséget tanúsított, és azt szokta mondani: „Az ember nagy éberség nélkül egyetlen egy erényt sem érhet el.

A szent öregek könyve – JEL Könyvkiadó, 2010

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye (gorogkatolikus.hu), 2022.január 26-án.

Januári szertartások Zalaegerszegen

Az elmúlt két év gyakorlatához hasonlóan, minden házat szeretnék megszentelni, akik ezt kérik.

Elek Antal szervezőlelkész

“Most pedig fáradalmaid jutalmát átvéve, *’ Krisztussal együtt uralkodsz.”

Január 5. (kedd esti alkonyati zsolozsma változó részei)

A szent Theofánia (Vízkereszt) előünnepe. Szent Theopemptosz és Theóna vértanúk,valamint Szent Szinklétika anya emléke.

Uram tehozzád…” után:

4. hang. Minta: Mint a vértanúk…

Himuszokban dicsérjük a bölcs Theónát és Theopemptoszt, * akik megszívlelték Krisztus tanítását, * minden bűnös bálványimádást megvetettek, * a szent és szentséges istentiszteletet pedig jámborul végezték, * az egy Úristent a hatalmaskodók színe előtt bátran megvallották, *’ és az égből koszorút nyertek.

A földi életet s az érzéki élvezetet * és a herva dicsőséget, * mint mulandót elhagytátok, jó hírnevűek! * Krisztushoz csatlakoztatok, * az ő ragyogó szépségének gyönyörűségétől lángra lobbantatok, * illatos rózsaként eléje kerültetek, *’ és Isten erejével az örök mennyország koszoját elnyertétek.

E világtól elfordultatok, * és már túlvilágiaknak látszottatok, * az elsőszülöttek Egyházába kerültetek, * az Isten színe előtt álltok, * és az angyalokkal a szeplőtelen éneket zengitek, * a bálványozás istentelen eltévelyedését megszüntettek, *’ a zsarnokok őrjöngését pedig vértanúkhoz illő lélekkel legyőztétek.

1. hang. Minta: A mennyei rendeknek…

A szentatyák dicsőségére vaban vágyva * az enyészhetetlen dicsőséget óhajtottad, * azért az élvezetektől elfordulván * testedet mindennemű sanyargatásnak adtad át, *“most pedig fáradalmaid jutalmát átvéve, *’ Krisztussal együtt uralkodsz.”

Ki Jóbot átengedte az őt kérő gonosz léleknek, * téged is tűzzel akart megtisztítani, mint az aranyat, * testedet átengedte a gonosz gyötrő erőszakosságának, * de te betegségeid állhatatos elviselésével megszégyenítetted a kísértőt, *’ és győzelmi koszorút nyertél.

Krisztusnak, a Vőlegénynek gyönyörű ékességét kívántad, * arra vágytál, hogy az ő menyasszonya legyél, * és a jövendő javakra tekintve, * az önmegtartóztatás fáradalmaival ékesítetted föl magadat, * ezért most az ő csarnokaiban *’ vele együtt uralkodsz.

Dicsőség…most és… 6. hang

Készülj elő, Jordán folyó, * itt van már Krisztus Isten, * hogy megkereszteltessék Jánostól, * és hogy istenségével a te vizeidben * összezúzza a kígyók láthatatlan fejét. * Vigadj, Jordán pusztája, * szökdeljetek örvendezéssel, hegyek, * megérkezett már az örök élet, * hogy visszahívja Ádámot. * Kiáltsd, ó kiál szava, * János Előhírnök: * Készítsétek az Úr útját, *’ tegyétek egyenesekké ösvényeit!

Előverses sztihirák:

6. hang

Föld és földiek, ujjongjatok és vigadjatok, * a boldogság vize megkeresztelkedik a folyóvízben, * a gonoszság áradatát elapasztja, *’ és isteni bocsánatot fakaszt!

Elővers: Láttak téged, Isten, a vizek, láttak ged a vizek, és féltek.

Jézus, a világosság megadója, * akinek nincs szüksége keresztelkedésre, * testben a Jordán vizére megy, * hogy megvilágosítsa a sötétségben levőket, *’ menjünk eléje vő buzgósággal!

Elővers: Azért emlékezem meg rólad a Jordán földről és Hermon hegyéről.

Krisztus szolga alakját viselve * a Jordán vizére érkezik, * hogy a szolga megkeresztelje őt, * s megszabadítson az ősi bűn rabgából, *’ és megszenteljen és megvilágítson minket.

Dicsőség… most és…

Örvendj, Jordán pusztája, s virulj, mint a liliom, * mert fölhangzott benned a Kiáltó hangja: * Készítsétek az Úr útját, * mert azt, aki a hegyeket kimérte * és a völgyeket kiszabta, * ki mint Isten a mindenget betölti, * szolgája megkereszteli. * Szegény életet kezd a gazdag ajánkot osztó. * Éva ezt hallotta: * Fájdalommal szülöd gyermekeidet. * A Szűz pedig most ezt hallja: * Üdvözlégy malaszttalteljes, * az Úr van teveled, *’ akinél van a nagy irgalom.

Tropár(ok):

4. hang

A te szent vértaid, Uram, * az ő szenvedéseikért hervadhatatlan koszorúkat nyertek led, Istenünk, * mert a te edet bírván, * kínzóikat megszégyenítették * és az ördögök tehetetlen vakmerőségeit megtörték. * Az ő imádgaik által *’ üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Dicsőség… most és… 4. hang. Minta: Elcsodálkozott…

Fölvitetvén Illés az egekbe, * Elizeus palástjának érintésére * visszafordult a Jordán folyó, * és kettéváltak a vizek. * A folyó száraz úttá lett ki, * valóban a keresztség jelképéül, * mellyel a jelen élet zajló folyamán átkelünk. *’ Krisztus megjelent a Jordánban, hogy megszentelje a vizeket.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye (gorogkatolikus.hu)

Köszönjük!

Szeretnénk megköszönni minden támogatónknak a 2021. évben kapott bőkezű adományokat, tevékeny segítséget, a befizetett egyházfenntartásokat a Zalaegerszegi Görögkatolikus Szervezőlelkészség nevében.

Mindenki számára a Szentlélek kegyelmének áldását kívánjuk a 2022. évre!

Új elérhetőségeink:

Szervezet: Zalaegerszegi Görögkatolikus Szervezőlelkészség
Székhely: 9400 Sopron, Töpler Kálmán u.23.
Levelezési cím: 9400 Sopron, Töpler Kálmán u.23.

Szervezőlelkész: Elek Antal szervezőlelkész és kórházlelkész

Tel.: 70/7720170

Adószám:19307381-1-08

Bankszámlaszám: 10700426-72759178-51100005

IBAN: HU23 1070 0426 727591785110 0005

BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

Elek Antal szervezőlelkész