“Mit cselekszenek az emberek!”

„Arszeniosz abba tanítványa, Dániel abba mesélte nekünk, úgy, mintha másvalakiről beszélne, de bizonyára vele történt meg az eset: „Egy öreg ült egyszer a kunyhójában, amikor hangot hallott, amely így szólt hozzá:» Gyere, megmutatom neked, mit cselekszenek az emberek!« Erre felkelt, és kiment. Egy olyan helyre vezették, ahol egy etiópot látott, aki fát vágott, és egy nagy rakományt állított össze. Megkisérelte elvinni, de nem tudta. Ahelyett azonban, hogy elvett volna a rakományból, még újabb fákat vágott és hozzárakta. És ezt hosszabb időn keresztül így folytatta. Amikor továbbment, egy férfit látott, aki egy ciszterna fölött állt, vizet mert, majd egy lyukas tartályba öntötte, de a víz visszafolyt a ciszternába.

Ekkor ismét így szólt hozzá a hang: »Gyere, még valamit mutatok neked!« Egy templomot látott és két lovas férfit, akik egy gerendát vittek keresztben, miközben egymás mellett lovagoltak. Be akartak lovagolni a kapun, de nem tudtak, mert a gerenda keresztben feküdt. Mivel egyik sem akart megalázkodva a másik mögé kerülni, hogy a gerendát hosszában be tudják vinni, így mindketten a kapun kívül maradtak. » Ezek azok az emberek – mondta a hang –, akik igaz voltuk igáját gőgösen hordozzák, és nem alázkodtak meg, hogy megjavuljanak, és Krisztus alázatos útján járjanak: ezért kívül is maradnak az Isten országán.

Aki pedig a fát vágja, az az igen bűnös ember, aki ahelyett, hogy bűnbánatot tartana, további vétkeket fűz bűneihez.

Végül, aki a vizet meri, az az ember, aki jó tetteket visz ugyan végbe, de mivel közéjük gonoszság is keveredik, ezáltal elveszti a jó tetteit is. Ezért kell minden embernek éberen vigyáznia tetteire, nehogy hiába fáradozzék!«”

A Paradicsom könyve, II.kötet 199-200.oldal

“Valódi közösség Istennel”- írta Palamasz Szent Gergely

Valódi közösség Istennel

„Most már belátod, hogy értelem, szem és fülek helyett a felfoghatatlan Lélekben részesednek, aki által látnak, hallanak és értenek? Ha elnyugszik ugyanis minden értelmi tevékenység, mivel látják az angyalokat és az angyalokhoz hasonló emberek Istent, ha nem a Lélek erejével? Ezért ez a látás számukra nem érzékelés, mert nem az érzékszervek által tapasztalnak, se nem gondolkodás, mert nem gondolatok vagy a gondolatok révén szerzett ismeret által történik, hanem minden értelmi tevékenység elnyugvásával találják meg azt. Tehát se nem képzelet, se nem gondolat szüleménye, nem is vélemény vagy következtetések valamiféle eredménye. Nem egyedül a tagadáson keresztül felfelé vezető út által éri el ezt az értelem, hiszen minden isteni parancsnak és minden szent törvénynek az a célja, hogy elérje a szív tisztaságát az Atyák tanítása szerint. Az imádság minden módja és minden fajtája addig tart, amíg meg nem születik a tiszta imádság, és minden értelem, amely alulról felfelé haladva Afelé törekszik, Aki meghaladja a mindenséget és független tőle, megáll, amikor már elhagyta az összes létezőt. Ezért nem igaz az, hogy az isteni parancsok után semmi más sincs, csak a szív tisztasága. De bizony van, mégpedig sok: az ígért javak evilági záloga és az eljövendő világ javai, amelyek a szív tisztasága által láthatók és élvezhetők. Ezért az imádság után is ott van még a kimondhatatlan látvány, a látványban való elragadtatás és a kifejezhetetlen titkok.”

Részlet Palamasz Szent Gergely: A szentül élő hészüchaszták védelmében című könyből (101-102.oldal) – nagyböjt II. vasárnapja utáni héten