“Énekkel dicsőítsük Krisztus hírneves Jegyesét, * Szent Katalint, Sína védőjét”

A napi reggeli zsolozsma (utrenye, ortrosz) változó részei

Forrás: https://hd.gorogkatolikus.hu/A-zsolozsma-az-egyhaz-imadsaga—2020-november-23-29-2020-november-22

November 25.

Krisztus szent és nagy bölcsességű vértanújának, Katalinnak
és Szent Merkuriosz nagyvértanúnak emléke
Ezen a napon van a templombavezetés ünnepzárása is
!

Tropár 4. hang

Ma van első jelensége az Isten boldogító kegyelmének, * és hirdetése az emberek üdvösségének; * az Isten hajlékában nyilván megjelen a Szűz * és Krisztus megjelenését mindenkinek ere hirdeti. * A Szent Szűznek mi is hangosan kiáltsuk: *’ Üdvözlégy a Teremtő üdvgondozásának teljesülése!

Dicsőség… 5. hang

Énekkel dicsőítsük Krisztus hírneves Jegyesét, * Szent Katalint, Sína védőjét, * a mi megsegítőnket és pártfogónkat, * mert ő fényesen elhallgattatta az istentelenek gyalázkodását * a Szentlélek pallosával, * és most mint megkoszorúzott vértanú, *’ mindenkinek kéri a nagy irgalmat.

Most és… 4. hang

Ma van első jelensége…

Az első zsoltárcsoport után kathizma 1. hang

A jámboréletű Joákim és Anna magzatját * Istennek ajánlják a szent helyen. * Korára nézve fiatal és mégis a mi életünk táplája. * Megáldotta őt a szent Zakariás. *’ Áldjuk mi is áhítattal, mint az Úr anyját!

A második zsoltárcsoport után kathizma 4. hang. Minta: Elcsodálkozott József…

Fogantatásod előtt már Istennek szenteltek, * és most születésed után pedig * az atyai ígéretet teljesítve * neki föl is ajánlottak. * Égő gyertyák fényében adtak át tisztán, * gyermekségedben a szent templomnak, * mint valóságos szent templomot, * hiszen te lettél a megközelíthetetlen isteni világosság edénye. * Valóban magasztos ez a bevonusod, *’ Isten egyetlen, örökszűz Jegyese!

Sokirgalmú

8. hang

Örvendezzen az énekszerző Dávid, * s Joákimmal és Annával együtt vigadozzon, * mert mint isteni fénysugár ezektől sugárzott ki a fényt hozó Mária, * ki most a templomba lépve örvendezik. * Kit meglátván Barakiás fia, megáldott * és örömmel így kiáltott: *’ Üdvözlégy egész világ csodája!

Katavászia 1. hang

Krisztus születik dicsőítsétek! / Krisztus a mennyből jő, ünnepeljétek, / Krisztus a földön, büszkélkedjetek! / Énekeljetek az Úrnak minden föld, / és magasztaljátok őt, ó népek, /’ mert ő megdicsőíttetett!

III.

Az Atyától öröktől fogva született Fiúnak / és az utóbbi időkben a Szűztől szeplőtelenül megtestesült / Krisztus Istennek örvendezve kiáltsuk: / Ki hatalmunkat fölemeléd, szent vagy te, mi Urunk!

Kathizma

8. hang

Szent Mihály ajkáról az égből az igazi bölcsesget nyerted el, * a küzdelemben legyőzhetetlen, hírneves vértanúnő! * S a szónokokat már a pogány bölcsesség ismeretével is ámulatba ejtetted, * az isteni bölcsesség révén még a téveszméket is helyreigazítottad. * Azért a te küzdelmedet látva a Teremtő * melléd állt és megdicsőített téged, mondván: * Rajta, előre, a kincsek már várnak rád! * Esedezzél Krisztus Istenhez, * hogy adjon bűnbocsánatot azoknak, *’ akik buzgón megünneplik a te szent emlékedet!

Dicsőség… 4. hang

Merkuriosz vértanú megvívta a küzdelmet, * és a cselszövőt szégyenben hagyta, * és Krisztus bátor, megkoszorúzott sévé lett. * Most az égi karba tartozik és méltán, változatlan dicsőségben részesül. *’ Ünnepeljük meg azért híven az ő szent emlékét!

Most és… 4. hang. Minta: Elcsodálkozott József…

A szeplőtelen rány, * a beszennyezetlen nászterem, * az Istenszülő Mária * vigadozva lép be ma, csodálatosan az Isten hajlékába, * kit Isten angyalai híven környeznek, * és a hívek mind folyton boldognak neveznek, * s neki szünet nélkül, hálatelten, * hangos szóval ezt éneklik: * Ó Szeplőtelen, *’ te vagy a mi örömünk és dicsőségünk!

IV.

Jessze törzséből fölsarjadt vessző / s annak virága, Krisztus, / a Szűztől születtél, / a megárnyékolt dicséretes hegyből; / ki eljöttél, mint testnélli Isten, /’ hogy megtestesülj a Szeplőtelentől; /’ dicsőség a te erődnek Uram!

V.

Ki a békesség Istene / és az irgalmasság Atyja vagy, / leküldted nekünk a nagy szövetség békeosztó angyalát, / ki által az istenismeret világosságára megtaníttattunk. / Azért éjjel virrasztva /’ dicsőítünk ged, Emberszerető!

VI.

Jónást a tengeri szörny gyomra / sértetlenül adta vissza, / az Istenige a Szűz méhét is / épségben megőrizte; / mert aki nem volt alávetve a romlásnak, /’ az saját szülőanyját is sértetlenül tartá meg.

Konták

2. hang

Jámbor énekkart alkossunk ma, Istenben bízó vértanútisztelők, * a nagy bölcsességű Katalin tiszteletére, * mert ő a stadionban Krisztust hirdette, * agyót legyőzte, *’ és megsemmisítette a szónokok tudományát!

Ugyanarra

Az isteni dolgokat helyesen kezelted, * s magad is kedvesen fogadott áldozattá lettél, örök emlékű, bölcs Merkuriosz, * mert Krisztus poharát állhatatosan kiürítetted. *’ Imádkozzál azért szünet nélkül mindnyájunkért!

VII.

A vallásosan nevelt ifjak / a gonosz zsarnok parancsát megvetvén, / a tüzes kemencétől sem rettentek vissza, / hanem a lángok közt állva lelkesülten énekelték: / Áldott vagy te, atyáinknak Istene!

VIII.

A harmatozó kemence természetfölötti csodát ábzolt elő, / mert miként az nem hamvasztotta el a belévetett ifjakat, / úgy meg nem égett a Szűz méhe sem / az Istenség befogadott tüzétől. / Azért énekelve kiáltsuk: / Áldja az Urat minden teremtmény, /’ és magasztalja őt mindörökké!

IX.

Különös és dicsőséges titkot látok: / mennyet és istállót, királyi széket és Szüzet, / jászolt, melyben a befogadhatatlan / Krisztus Isten nyugovék, /’ akit énekekben magasztalunk.

Dicséreti sztihirák

4. hang. Minta: Jelül rendelted…

Tiszteletreméltó küzdelmed legszentebb emlékét megtartva, * jó hírne Katalin, * szüntelen énekszóval dicsőítjük azt, * aki neked kemény kitartást ajándékozott, * téged diadalra méltatott, * s a szónokokat megdöbbentő szavakat nyújtott neked: * az emberszerető Jézust, *’ az Üdzítőt és Urat.

Önként vértanú lettél, nagyon dicső Katalin, * a zsarnokot erélyesen megfeddted, * a sokistenhit szörnyű őrületét az istenismeret világosgával * és a kegyelemmel legyőzted, * azért téged, mint vértanút és tisztaságos szüzet, *’ megkoszorúzott Krisztus, a mi lelkünk Üdvözítője.

Szádnak megnyitásakor elnyerted a Lélek kegyelmét, * nagyon dicsőséges Katalin, * életmódoddal magadat megtisztottad, * állhatatos lelkületeddel a zsarnokok gőgjét eloszlattad, * és a testi szépségért csebe, * isteni bölcsességgel, *’ a lelki ékességet kaptad, bajnokok dísze!

Dicsőség… 2. hang

A lelki életben tökéletes gyakorlatot szereztél, * az istentagadás szószékét fölényesen legyőzted, * Isten világosságát árasztottad, * isteni erőt öltöttél magadra, * a zsarnok parancsát kicsúfoltad, * a szónokok üres fecsegését abbahagyattad, *’ sok küzdelmet vívott, tisztaságos Katalin!

Most és…

Ma a szeplőtelen Szüzet bevezetik a templomba, * hogy lakóhelye legyen a mindenségen uralko Istennek, * s egész életünk gyámolának. * Ma a legtisztább Szentélyt, mint három éves gyermeket * a szentek szentbe viszik. * Kiáltsuk neki mi is, mint az angyal: *’ Üdvözlégy, áldott az asszonyok között!

Nagy dicsőítés

Tropár 5. hang

Énekkel dicsőítsük Krisztus hírneves Jegyesét, * Szent Katalint, Sína védőjét, * a mi megsegítőnket és pártfogónkat, * mert ő fényesen elhallgattatta az istentelenek gyalázkodását * a Szentlélek pallosával, * és most mint megkoszorúzott vértanú, *’ mindenkinek kéri a nagy irgalmat.

Dicsőség… most és… 4. hang

Ma van első jelensége az Isten boldogító kegyelmének, * és hirdetése az emberek üdvösségének; * az Isten hajlékában nyilván megjelen a Szűz * és Krisztus megjelenését mindenkinek ere hirdeti. * A Szent Szűznek mi is hangosan kiáltsuk: *’ Üdvözlégy a Teremtő üdvgondozásának teljesülése!