„Ima közben a lélek beszél és beszélget”

  • „Miért kell aztán Hozzá imádkozni, mondván: „ Jöjj és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennyfolttól, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket”, amikor már megérkezet hozzánk? Eljött, hogy megmentsen minket, kik benne bízunk és valóban az Ő szent nevét hívjuk segítségül, hogy alázatosan befogadhassuk Őt, a Vigasztalót lelkünk hajlékába, éhezve és szomjazva az Ő eljövetelét.
  • Elmondom néked, Barátocskám, egy példával. Képzeld el, hogy meghívsz engem, s meghívásodra eljövök hozzád egy kis beszélgetésre! De te továbbra is csak hívogatsz, mondván:” Gyere be! Ugyan gyere már be!” Akkor azt kell gondolnom:” Mi baja van ennek? Netán megbolondult?” Ugyan így van ez az Úristennel és a Szentlélekkel is. Ezért mondja az Írás:” Csöndesedjetek el, és lássátok, hogy én vagyok az Isten: fölmagasztaltatom a nemzetek között és fölmagasztaltatom a földön”. Azaz, meg fogok jeleni és folyamatosan megjelenek mindenkinek, aki hisz bennem és hív engem: és beszélgetni fogok vele, ahogy egykor Ádámmal a paradicsomba beszélgetem vagy Ábrahámmal meg Jákobbal, és más szolgáimmal, mint Mózessel és Jóbbal és a többi hasonlóval.
  • Sokan úgy magyarázzák, hogy ez a megnyugvás csak a világi dolgokra vonatkozik. Más szóval, hogy az Istennel folytatott imádságos beszélgetés közben „ le kell csendesedned” a világi dolgokat illetően. De, Isten nevére! Azt mondom én néked, hogy imádság közben nem csak ezek számára kell meghalnunk, hanem, amikor az imádság és a hit mindenható erejének köszönhetően a Szentlélek Úristen kegyeskedik meglátogatni és eljön hozzánk az Ő kimondhatatlan jóságának teljességében, el kell halnunk az imádság számára is.
  • Ima közben a lélek beszél és beszélget, de a Szentlélek leszáll tával teljes csendességben kell maradnunk azért, hogy nagyon élesen figyelhessünk az örökké valóság minden szavára, amit az Úr kegyeskedik velünk közölni. A lélek és a tudat teljes higgadtsága és a testi szűzi tisztasága szükségeltetik, egyszerre. Ugyan ezeket a követelményeket nyilvánították ki Hóreb hegyén, amikor is azt mondták a zsidóknak, hogy három napig még feleségüket sem érinthetik Isten Sínai hegyen történő megjelenése előtt. Mivel Istenünk tűz, ami elemészt minden tisztátalant, és senki sem léphet közösségre vele, ki testben vagy lélekben tisztátalan.”

Részlet: A Szentlélek megszerzése, Szárovi Szent Szerafim beszélgetése N.A. Motovilovva a keresztény élet céljáról