Januári szertartások Zalaegerszegen

Az elmúlt két év gyakorlatához hasonlóan, minden házat szeretnék megszentelni, akik ezt kérik.

Elek Antal szervezőlelkész

“Most pedig fáradalmaid jutalmát átvéve, *’ Krisztussal együtt uralkodsz.”

Január 5. (kedd esti alkonyati zsolozsma változó részei)

A szent Theofánia (Vízkereszt) előünnepe. Szent Theopemptosz és Theóna vértanúk,valamint Szent Szinklétika anya emléke.

Uram tehozzád…” után:

4. hang. Minta: Mint a vértanúk…

Himuszokban dicsérjük a bölcs Theónát és Theopemptoszt, * akik megszívlelték Krisztus tanítását, * minden bűnös bálványimádást megvetettek, * a szent és szentséges istentiszteletet pedig jámborul végezték, * az egy Úristent a hatalmaskodók színe előtt bátran megvallották, *’ és az égből koszorút nyertek.

A földi életet s az érzéki élvezetet * és a herva dicsőséget, * mint mulandót elhagytátok, jó hírnevűek! * Krisztushoz csatlakoztatok, * az ő ragyogó szépségének gyönyörűségétől lángra lobbantatok, * illatos rózsaként eléje kerültetek, *’ és Isten erejével az örök mennyország koszoját elnyertétek.

E világtól elfordultatok, * és már túlvilágiaknak látszottatok, * az elsőszülöttek Egyházába kerültetek, * az Isten színe előtt álltok, * és az angyalokkal a szeplőtelen éneket zengitek, * a bálványozás istentelen eltévelyedését megszüntettek, *’ a zsarnokok őrjöngését pedig vértanúkhoz illő lélekkel legyőztétek.

1. hang. Minta: A mennyei rendeknek…

A szentatyák dicsőségére vaban vágyva * az enyészhetetlen dicsőséget óhajtottad, * azért az élvezetektől elfordulván * testedet mindennemű sanyargatásnak adtad át, *“most pedig fáradalmaid jutalmát átvéve, *’ Krisztussal együtt uralkodsz.”

Ki Jóbot átengedte az őt kérő gonosz léleknek, * téged is tűzzel akart megtisztítani, mint az aranyat, * testedet átengedte a gonosz gyötrő erőszakosságának, * de te betegségeid állhatatos elviselésével megszégyenítetted a kísértőt, *’ és győzelmi koszorút nyertél.

Krisztusnak, a Vőlegénynek gyönyörű ékességét kívántad, * arra vágytál, hogy az ő menyasszonya legyél, * és a jövendő javakra tekintve, * az önmegtartóztatás fáradalmaival ékesítetted föl magadat, * ezért most az ő csarnokaiban *’ vele együtt uralkodsz.

Dicsőség…most és… 6. hang

Készülj elő, Jordán folyó, * itt van már Krisztus Isten, * hogy megkereszteltessék Jánostól, * és hogy istenségével a te vizeidben * összezúzza a kígyók láthatatlan fejét. * Vigadj, Jordán pusztája, * szökdeljetek örvendezéssel, hegyek, * megérkezett már az örök élet, * hogy visszahívja Ádámot. * Kiáltsd, ó kiál szava, * János Előhírnök: * Készítsétek az Úr útját, *’ tegyétek egyenesekké ösvényeit!

Előverses sztihirák:

6. hang

Föld és földiek, ujjongjatok és vigadjatok, * a boldogság vize megkeresztelkedik a folyóvízben, * a gonoszság áradatát elapasztja, *’ és isteni bocsánatot fakaszt!

Elővers: Láttak téged, Isten, a vizek, láttak ged a vizek, és féltek.

Jézus, a világosság megadója, * akinek nincs szüksége keresztelkedésre, * testben a Jordán vizére megy, * hogy megvilágosítsa a sötétségben levőket, *’ menjünk eléje vő buzgósággal!

Elővers: Azért emlékezem meg rólad a Jordán földről és Hermon hegyéről.

Krisztus szolga alakját viselve * a Jordán vizére érkezik, * hogy a szolga megkeresztelje őt, * s megszabadítson az ősi bűn rabgából, *’ és megszenteljen és megvilágítson minket.

Dicsőség… most és…

Örvendj, Jordán pusztája, s virulj, mint a liliom, * mert fölhangzott benned a Kiáltó hangja: * Készítsétek az Úr útját, * mert azt, aki a hegyeket kimérte * és a völgyeket kiszabta, * ki mint Isten a mindenget betölti, * szolgája megkereszteli. * Szegény életet kezd a gazdag ajánkot osztó. * Éva ezt hallotta: * Fájdalommal szülöd gyermekeidet. * A Szűz pedig most ezt hallja: * Üdvözlégy malaszttalteljes, * az Úr van teveled, *’ akinél van a nagy irgalom.

Tropár(ok):

4. hang

A te szent vértaid, Uram, * az ő szenvedéseikért hervadhatatlan koszorúkat nyertek led, Istenünk, * mert a te edet bírván, * kínzóikat megszégyenítették * és az ördögök tehetetlen vakmerőségeit megtörték. * Az ő imádgaik által *’ üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Dicsőség… most és… 4. hang. Minta: Elcsodálkozott…

Fölvitetvén Illés az egekbe, * Elizeus palástjának érintésére * visszafordult a Jordán folyó, * és kettéváltak a vizek. * A folyó száraz úttá lett ki, * valóban a keresztség jelképéül, * mellyel a jelen élet zajló folyamán átkelünk. *’ Krisztus megjelent a Jordánban, hogy megszentelje a vizeket.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye (gorogkatolikus.hu)

Köszönjük!

Szeretnénk megköszönni minden támogatónknak a 2021. évben kapott bőkezű adományokat, tevékeny segítséget, a befizetett egyházfenntartásokat a Zalaegerszegi Görögkatolikus Szervezőlelkészség nevében.

Mindenki számára a Szentlélek kegyelmének áldását kívánjuk a 2022. évre!

Új elérhetőségeink:

Szervezet: Zalaegerszegi Görögkatolikus Szervezőlelkészség
Székhely: 9400 Sopron, Töpler Kálmán u.23.
Levelezési cím: 9400 Sopron, Töpler Kálmán u.23.

Szervezőlelkész: Elek Antal szervezőlelkész és kórházlelkész

Tel.: 70/7720170

Adószám:19307381-1-08

Bankszámlaszám: 10700426-72759178-51100005

IBAN: HU23 1070 0426 727591785110 0005

BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

Elek Antal szervezőlelkész

Szent öregek mondásai

Ismét Dániel abba mesélte el a következőt Arszeniosz abbáról: Egyszer elhívta atyáimat, Sándor és Zóilosz abbákat, és megalázkodva azt mondta nekik: „Mivel a démonok háborgatnak, s nem tudom, álom közben nem szednek-e rá engem, ezért az éjjel fáradozzatok velem, és őrizzetek, ha virrasztás közben elbóbiskolok!” Egyikük jobbjára ült, másikuk baljára, s estétől kezdve hallgattak. S azt mondták atyáim: „Mi ugyan elszunnyadtunk és felébredtünk, de nem vettük észre, hogy ő elbóbiskolt volna. Hajnalban aztán (egyedül Isten tudja csak, hogy szándékosan tette-e, hogy azt higgyük, elbóbiskolt, vagy pedig tényleg a természetes álom jött rá) hármat szusszant, aztán rögtön felébredt és azt mondta: »Elbóbiskoltam, bizony!« Mi erre azt feleltük: »Nem tudunk róla.«

”A szent öregek könyve – JEL Könyvkiadó, 2010

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye (gorogkatolikus.hu) , 2021.december 27-én

„Mondjunk egy imádságot, és állítsunk ide egy keresztet”

„Antal abba egyszer Amún abbához ment Nitria hegyére, és miután találkoztak egymással, így szólt hozzá Amún abba: „Mivel imádságaid következtében megsokasodtak a testvérek, és közülük egyesek távolabb akarnak kunyhókat építeni, hogy a csöndességet gyakorolják, ezért mit parancsolsz: milyen távolságra legyenek innen az építendő kunyhók?” Ő azt mondta: „Fogyasszuk el a kilencedik órai ételt, aztán menjünk ki, vágjunk neki a pusztaságnak, és vegyük szemügyre a környéket!” Napnyugta kezdetéig mentek a pusztaságban. Ekkor azt mondta neki Antal abba: „Mondjunk egy imádságot, és állítsunk ide egy keresztet, hogy ide építkezzenek, akik építeni akarnak, hogyha az ottaniak meglátogatják őket, elfogyaszthassák a kilencedik órában kis cipójukat, s az itteniek is ugyanezt tegyék, ha útra kelnek, hogy egymás meglátogatása ne okozzon gondot. A távolság pedig tizenkét mérföld.”

Forrás: Szent öregek mondásai 2021.11.10-én, Hajdúdorogi Főegyházmegye (gorogkatolikus.hu)

Történelmi pillanat: Görögkatolikus többség Pannonhalmán- egy vasárnapra

Beszámoló a nyugat-dunántúli görögkatolikusok lelki és családi hétvégéjéről

(2021.09. 16-17.)

Viccesen szólva, kisebbfajta hatalomátvétel történt az elmúlt hétvégén Pannonhalmán. Az ősi pannonhalmi bencés kolostorban a vasárnapi liturgia két helyszínen is görögkatolikus rítus szerint zajlott, Isten még nagyobb dicsőségére!

Csak szép sorjában.

Elek Antal szervezőlelkész atya szervezésében és vezetésével két, élményekben gazdag közösségi napot tölthettünk Pannonhalmán és környékén kirándulva mi, szombathelyi, soproni és zalaegerszegi görögkatolikusok. A harmincfős csapat, mely a három szervezőlelkészség híveiből tevődött össze, a vasárnapi záró liturgiára inkább családdá formálódott, a közös imádság, szeretet és élmények hatására. A vecsernye, az utrenye, és a liturgia, Antal atya elmélkedései és prédikációi, vagy a közös éneklés lélekben gazdagítottak minket, míg a társasjátékok, esti tábortűz, szalonnasütés, a séta kézműves-vásárban pedig vidámságra hangolt bennünket. És mialatt lelkesen készültünk a vasárnapi liturgiára a bencés szerzetesek temetkezési helyén, az erdei Boldogasszony-kápolnában, kiderült, hogy éppen ugyanakkor az apátsági templomban is görögkatolikus liturgia lesz! A bencés diákok szentmiséjére ugyanis Szaplonczay Máté atyát mint volt pannonhalmi diákot hívták meg celebránsként.

Nehéz válogatni, szemezgetni a szép, gazdagító élmények közül: erdei séta a ravazdi Szent Villebald templom rekonstruált alapjaihoz és a Sólymos Szilveszter kilátóhoz, ahonnan csodálatos körpanoráma nyílik a környékre, a pannonhalmi volt téglagyári emlékhelyen Radnóti Miklósra emlékeztünk, verssel, énekkel. A Szelindek régi magyar zene együttest hallgattuk a Pannonhalma Portán. Agárfuttatást és bemutatót nézhettük meg a pannonhalmi hegyoldalban, pingpongoztunk és csocsóztunk a Szent Jakab ház udvarán- kicsik és nagyok közösen. De mindenekelőtt beszélgettünk, imádkoztunk, együtt örültünk a káprázatosan szép októberi színeknek, a pannon tájnak, Isten teremtett világának. Annak, hogy együtt lehetünk, hogy hálát adhatunk, és megtapasztalhattuk: Mely igen fölségesek a te műveid, Uram! / mindeneket bölcsességgel cselekedtél; mi a földet betölti, mind a te jószágod.”

Írta: Kocsis Márta

Fotó: Megyeri Zoltán

II.Pannonhalmi lelki-és családi napok programja (2021.10.16-17.)

2021.10.16. Szombat

Találkozó 9.45-kor Ravazdon az erdészháznál ill.erdei iskolánál (9091 Ravazd, Erdészeti 1) . A Villebald tanösvény bejárása a szent Villebald templomig és vissza. Ezt követően megállunk a Radnóti emlékhelyen, ahol versekkel és imádságban rövid megemlékezést tartunk.

  1. 30-kor ebéd a Szent Jakab házban Pannonhalmán
  2. 30 -16.30 között bekapcsolódunk a „Mesélő téglák történelmi bemutatók” programjába. (Pannonhalma Porta látogatóközpont)

16.30-tól vecsernye a Szent Jakab házban, I. elmélkedés

  1. 30 Vacsora,
  2. 00 Tábortűz, ismerkedés, közös éneklés, beszélgetés, sütögetés 21.00 Akathisztosz az Istenszülőhöz a Szent Jakab Házban

2021.10.17. vasárnap

7.00-kor Utrenye a Szent Jakab Házban

8.00-9.00 Reggeli

A délelőtt lombkorona tanösvény, séta a kolostor körül, az új kiállítások fakultatív megtekintése

11.30-kor Szent Liturgia az apátságban a II. elmélkedéssel

13.00 ebéd a Szent Jakab házban