„A figyelem a tökéletes bánat jele, a lélek önmagára találása, a világ gyűlölete és Istenhez sietés.”

Nikephorosznak egy másik lelki tanítása

Most megértitek kedves testvérek, hogy van a lelki életnek egy olyan útja, amely nyílsebesen a szenvedélytelenségre és Isten látására vezeti azt, aki arra rálép. Most meggyőződtetek arról, hogy az egész tevékeny élet az Isten előtt csak falevél, hogy minden léleknek, amelyből hiányzik a lélek ébersége, gyümölcsei is hiányoznak. Éberség nélkül mindez semmit sem használ a léleknek. Gondoskodjatok arról, hogy a halál kapujához ne gyümölcs nélkül érkezzetek, hogy ne kelljen ott szomorkodnotok terméketlen életetek miatt.

Kérdés: Atyám, fejtegetésed megmutatta nekünk azoknak a magatartását, akik tetszenek Istennek. Továbbá megtanított bennünket arra, hogy van egy olyan út, amelyen a lélek gyorsan megszabadul a szenvedélyektől, és hogy erre minden kereszténynek szüksége van, aki Krisztus hadseregébe akar tartozni. Nincs több kétségünk, meggyőztél bennünket. De miben áll az éberség? Hogy lehet rá eljutnunk? Szívesen megtudnánk, mert erről csak szerény ismeretünk van.

Válasz: Urunk, Jézus Krisztus nevének segítségével tudunk arra eljutni, mert Ô mondja: “Nélkülem semmit sem tehettek.” (Jn 15, 5). Az Ô segítségével és együttműködésével legjobb képességeim szerint próbálom megmutatni nektek, hogy miben áll a figyelem és hogyan tudjuk megszerezni azt, Isten kegyelmével.

Bizonyos szenteknél a figyelem a lélek ébersége, néhánynál az érzékek ébersége, másoknál a józanság vagy a lélek nyugalma, és még sokan máshogyan nevezik. Ahányféle elnevezés lehetséges, az mind ugyanarról beszél, mint amikor a kenyérre gondolunk, ha fehér kenyeret vagy kenyérszeletet mondunk.

Mi a figyelem, és mik a sajátosságai? Jól figyeljetek rám. A figyelem a tökéletes bánat jele, a lélek önmagára találása, a világ gyűlölete és Istenhez sietés. A figyelem nem más, mint hogy elhagyjuk a bűnt, hogy felvegyük az erények öltözetét; rendíthetetlen bizonyosság a bűnök bocsánatáról, az Istenben való elmerülés kezdete, vagy jobban mondva állandó, alapvető feltétele. Emiatt hajlik le az Isten a lélek fölé, hogy kinyilatkoztassa magát neki. A figyelem a lélek nyugalma, elcsendesedése, vagyis hallgatása, melyet Isten irgalmasságából kap ajándékul a lélek. A gondolatok megtisztítása az Istenre emlékeztető templom és erőforrás a megpróbáltatások elviseléséhez. A figyelem a hit, a remény és a szeretet hajtóereje. Hit nélkül az ember nem viseli el a kívülről jövő megpróbáltatásokat. Aki nem fogadja vidáman a megpróbáltatásokat, az nem szólhat így az Úrhoz: “Te vagy a menedékem és a védőváram!” (Zsolt 3, 4). Akinek nem a Magasság­beli a mene­déke, annak a lelke mélyén nem lehet szeretet.”

Részlet a Kis Filokáliából , 123-125.oldal

„Nem kérem isteni vigasztalásodat, csak a te jelenléted ajándékát kérem.”

Pio atya áldozás utáni imája

„Maradj velem, Uram, mert szükséges, hogy velem légy, hogy el ne feledjelek. Tudod, hogy milyen könnyen elfordulok tőled.

Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van a Te erődre, hogy ne essek el annyiszor.

Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem, és nélküled értelmetlen és reménytelen a létem.

Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én világosságom, és nélküled sötétségben vagyok.

Maradj velem, Uram, hogy megmutasd nekem a Te akaratodat.

Maradj velem, Uram, hogy halljam a hangodat, és kövesselek.

Maradj velem, Uram, mert még jobban akarlak szeretni, és mindig Veled akarok lenni.

Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek Hozzád.

Maradj velem, Uram, mert bármilyen szegény is a lelkem, azt kívánom, a Te számodra a vigasz helye, a te szereteted fészke legyen.

Maradj velem, Jézus, mert már késő van, és a nap lenyugvóban, múlik az élet. Közeledik a halál, az ítélet, az örökkévalóság. Meg kell újítanom az erőmet, hogy ne álljak meg útközben, ehhez szükségem van Rád. Félek a sötétségtől, a kísértésektől, a szárazságtól, a kereszttől, a szenvedésektől. Óh, mennyire szükségem van Rád, én Jézusom, a számkivetés éjszakáján!

Maradj velem, Jézus, mert az élet sötétségében – annak minden veszedelmével – szükségem van Rád.

Segíts, hogy felismerjelek, úgy, mint tanítványaid a kenyérszegéskor, hogy a szentáldozás legyen a világosság, amely eloszlatja a sötétséget, az erő, amely fenntart engem, és egyetlen boldogsága szívemnek.

Maradj velem, Uram, mert halálom óráján is Veled akarok lenni, ha nem a szentáldozásban, legalább kegyelmedben és szeretetedben.

Maradj velem, Jézus, nem kérem isteni vigasztalásodat, mert nem vagyok rá méltó, csak a te jelenléted ajándékát kérem. Óh, igen, ezt kérem Tőled!

Maradj velem, Uram, egyedül Téged kereslek, a te szeretetedet, a Te kegyelmedet, a Te akaratodat, a Te szívedet, a Te lelkedet, mert szeretlek Téged, és nem kérek más jutalmat, mint hogy egyre jobban szeresselek, erős, cselekvő szeretettel.

Add, hogy teljes szívemből szeresselek itt a földön, hogy aztán tökéletesebben tovább szeresselek az örökkévalóságban, édes Jézus. Ámen.”

Forrás: https://www.magyarkurir.hu/hirek/pio-atya-aldozas-utani-imaja

“Fényes volt az előbbi ünnep, / de fényesebb, Üdvözítőnk, a közeledő.”

Istenjelenés (Vízkereszt) ünnepe – Január 6.

“Fényes volt az előbbi ünnep, / de fényesebb, Üdvözítőnk, a zeledő. / Annak angyal volt az előhirdetője, / ezt Keresztelő János készíté elő, / azt a bekövetkezett vérontás miatt, mint gyermektelen siratta Betlehem, / ez a vizek megszentelése folytán áldást hozó fürdőnek ismertetik el. / Akkor csillag értesíté a bölcseket, / most a mennyei Atya mutatott be téged a világnak. / Ki megtestesültél, és újra kijelentéd magad, /’ Uram, dicsőség néked! (1.hang)

Elővers: 2. hang. Azért emlékezem rólad a Jordán földjéről, aHermon hegyéről.

Újra megtisztíttatik Krisztus a Jordánban, / vagyis inkább megtisztítja a mi neinket, / mert valósággal a keresztvízre megy, / le akarván mosni Ádám bűnösségi kéziratát, / és mondja nosnak: / Jöjj és szolgálj keresztelőm / a rettenetes titok mélygének! / Jöjj és terjeszd ki kezedet gyorsan, / és érintsd meg fejét annak, / ki összezúzta a kígyó fejét, / és aki megnyitá a paradicsomot, / melyet a kígyó csalárdsága folytán elzárt hajdan /’ a tiltott gyümölcs törvényszegő ízlelése.

Elővers: 3. hang. Láttak téged Isten a vizek, láttak téged avizek ésféltek.

Fényes volt ugyan az elmúlt ünnep, / de dicsőségesebb a mai nap. / Amott az Üdvözítőt a napkeleti bölcsek imádták, / itten pedig az Uralkodót / az ő jeles szolgája kereszteli, / amott a pásztorok örvendezve szemlélték a kisdedet / és csodálkozának, / itten pedig az Atya szózata /’ az ő egyszülött Fiának hirdeti őt.

Dicsőség… most és… 3. hang

Jertek minden hívők, / hagyjuk el Júdea vidékét, / haladjunk át a Jordán pusztáján, / és lássuk az ottan testileg megjelenő / és a Jordán habjaiban keresztséget ké Megváltót. / A keresztelő vonakodik, és félelemmel kiált fel: / Nem merészelem testi kezemmel érinteni a tüzet! / Jordán folyó és a tenger visszafordultak, / s én hogy tegyem fel fejedre kezemet, / kitől rettegnek a szeráfok? / Jordán nem állott meg azonnal, / midőn Elizeus Illés palástját nyerte, / miként nem borítanának el engem is a habok, / látván téged meztelen testtel zepettük? / Hogyan nem égnek meg tőled hevíttetve? / Mit késedelmeskedel, Keresztelő, / megkeresztelni az én Uramat? / – fölkiált a Jordán folyó. / Mit akadályozod számtalanok megtisztulását? / Ki minden teremtményt megszentel, / engedd, hogy szenteljen meg engem is / és a vizek természetét, /’ ki avégett jelent meg!”

Részlet a január 3-i vecsernyéből, előverses sztihirák

Görögkatolikus szertartások Zalában

A soron következő szertartások 2021.01.6-án, szerdán lesznek az Alexandriai Szent Katalin templomban Zalaegerszeg-Zalabesenyőn. Istenjelenés (Vízkereszt) ünnepe. Vecsernyét, szent Liturgiát, majd nagy vízszentelést végzünk. Minden helybéli lakost és érdeklódőt szeretettel várunk!

A kezdési időpont változott! A szertartásokat folytatólagosan végezzük!